DIVIZE KOMPLETACE +420 702 166 200

Služba KOMPLETACE

Za kompletačního dodavatele lze v širším slova smyslu považovat každého systémového dodavatele IT nebo dodavatele staveb nebo také každý gastronomický provoz, který ze surovin vytvoří konečné jídlo. Kompletační činnost v oboru zdravotnické techniky je specializovaný obor podnikání používaný ve všech vyspělých zdravotnických systémech světa. I česká a evropská legislativa předpokládá takovouto činnost a vytváří v zákonech a předpisech rámce pro její využívání. Výsledkem kompletační činnosti specializovaných společností jsou dnes řady desítek bezpečně, hospodárně a přiměřeně vybavených oddělení intenzivní péče, operačních sálů, lůžkových oddělení, radiodiagnostických a radioterapeutických oddělení, rehabilitací, centrálních sterilizací … Společnost HOSPIMED, spol. s r.o. disponuje registrovanou ochrannou známkou, která označuje vysokou kvalitu, hodnotu a především standard poskytované kompletační služby v dodávkách zdravotnické techniky.

Kompletátor sleduje při dodávce souboru často velmi různorodé zdravotnické technologie (dále jen„ZT“) její kompatibilitu se stávajícím a budoucím technickým vybavením zdravotnického zařízení, poskytuje cenné informace z oblasti vývoje, rozvoje a inovace ZT při rozhodovacím procesu zdravotnického zařízení výkonově a typově vybrat vhodný zdravotnický prostředek pro plnění příslušné poskytované zdravotnické péče (stejně nehospodárné je pořizovat výkonově či generačně podceněný přístroj jako pořizovat přístroj výkonově překračující léčebné cíle zdravotnického zařízení).

Mezi závazné ukazatele investičních akcí realizovaných z veřejných prostředků patří dodržení časového plánu realizace díla. Při realizaci dodávky ZT přenáší zadavatel na kompletátora odpovědnost za dodržení časového plánu (harmonogramu) zajištěnou v naprosté většině vysokou sankcí za nedodržení konečného termínu zprovoznění díla (bývá jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky). Zkušený kompletátor je díky týmu kvalifikovaných specialistů (viz výše) a mnohačetným zkušenostem s realizací kompletačních zakázek schopen termín realizace díla i v maximální možné míře zkrátit či jakkoliv přizpůsobit aktuální potřebě zadavatele.

Soubor dodávky ZT je vysoce sofistikovaná koordinačně náročná činnost vyžadující skloubení logistiky (přeprava na místo určení, přeprava v místě určení, manipulace v prostorách instalace), součinnosti řady stavebních a dalších profesních činností a dodavatelů ZT v čase a prostoru místa instalace, provedení, zdokumentování a s dotčenými orgány projednání řady měření, kalibrací a schválení bezpečného provozu zdravotnických prostředků (hygiena, Státní ústav jaderné bezpečnosti – SÚJB). Běžně kompletátor koordinuje činnost desítek až stovek dodavatelů jednotlivých zdravotnických prostředků.

Práce kvalifikovaného kompletátora obsahuje poradenskou činnost v přípravných fázích záměru, konzultační činnost ve fázi projektové přípravy, realizaci vlastní kompletace a poskytování služeb navazujících na zprovozněný soubor ZT – záruční a pozáruční servis, klinická aplikační školení, workshopy, odborné konference, semináře, kongresy. Jednoznačnou výhodou kompletace je i jednotná a často nadstandardní délka záruky, překračující délku záruky poskytovanou výrobci jednotlivých technologií, na komplexní soubor ZT. V rámci FOLLOW UP nabízí kompletátor i opakované přeškolení obsluhy na jednotlivé části ZT dle potřeb uživatele. Finanční stabilita kompletátora představuje pro zadavatele jistotu splnění všech smluvních závazků.

Poradenská a konzultační činnost kompletátora sleduje zejména bezpečnost, hospodárnost a přiměřenost souboru ZT. Zabývá se přístrojovou kompatibilitou (kompatibilita přístrojů mezi sebou, kompatibilita přístrojů s nemocničním informačním systémem a dalšími IT), technologickou kontinuitou tzn. trvale sleduje rozvoj a inovaci v oboru ZT a doporučuje řešení k udržení maximální aktuálnosti technologií pořizovaných zadavatelem. V rámci typové přiměřenosti pomáhá vyhodnocovat správnou výkonnost zdravotnického prostředku pro efektivní využití ve zdravotnickém zařízení.